D
A
V
O
U
D

S
H
A
H
I
D
I
من دقیقا" این هستم که می خوانید:          EnglishDavoud Shahidi
من، مثل هر کس دیگر در برابر یک آینۀ کوچک غبار آلود متولد شده ام که زندگی کردنم را در آن دیده ام و می نویسم.
تصویر اول
این که چگونه هنرمند شدم به تاریخ آسفالت شدن کوچه مان مربوط می شود که باید از شهرداری منطقه شرح دقیقش را پرسید.
یک پسر بچۀ سرگردان که روی این آسفالت خط می کشد و آنها را همراه با داستان های اعجاب آور برای همسالانش تعریف می کند.
تصویر دوم نوجوانی است.
در نوجوانی مثل هر نوجوان دیگر قد کشیدم، صدایم مردانه شد واین چه ربطی دارد به هنر کاریکاتور... ولی کاریکاتور هم کشیدم.
این کاریکاتورها اما روی آسفالت کاغذ بودند که خوشبختانه غبار نمی کند که روی آینۀ عمر را بپوشاند و کدر کند.
تصویر بعدی جوانی اول است.
یک عاشق پیشه که معماری می خواند. در زمینۀ طنز سیاه طرح چاپ می کند و نمایشگاه می گذارد. مشهور می شود. در آتش انقلاب ذوب می شود.
تصویر دیگر جوانی دوم است.
یک فوق لیسانس مهندس، یک کارشناس با صلاحیت به همراه یک هنرمند منجمد در آمریکا باری سال ها و بازگشت به ایران.
تصویر آخر کودکی دوم است.
یک دیدوبازدید و ازدواج قراردادی بی عشق که تبدیل شد به زندگی زناشویی سرشار از عشق با مریم.
تولد دوبارۀ یک نقطه که رشد می کند و تبدیل می شود به یک مرد کامل.
اینجاست که کاریکاتورها در ذهن من راه می روند و پرگویی می کنند که حالا می شود آنها را عرصه های طنز سیاه، نامید.
بازتابی از کودکی اول من، من کاریکاتورهایم را می نویسم...

Home - Articles -  Biography - Contact Shahidi - links - Gallery: Black Drawing - No Scream Desert - Election
 

© Davoud Shahidi - All right reserved.
A Parscom Design.